بازمانده

۱۲۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

یک بار در حین آموزش دکتر چمران آمد. با نیروها احوال‌‌‌پرسی کرد و بعد هم برایمان صحبتی کرد که خیلی جالب بود. گفت: من شماها را چریک می‌‌‌دانم. وقتی رادیو عراق اعلام می‌‌‌کند چریک‌‌‌های گروه چمران وارد اهواز شدند یعنی چه؟ این نشان‌‌‌‌دهنده‌‌‌ی وحشت دشمن از قدرت شماست. پس خودتان را دست کم نگیرید. اما جنگ، سختی، گرسنگی و تشنگی دارد. یک چریک باید توانایی بدنی و آمادگی کامل رزمی داشته باشد…